w

Getinonline – Konto Tanie Zakupy – zwrot 10% wartości zakupów spożywczych

W ostatnim czasie banki mocno ograniczyły oferty z premią: AliorSync daje premię 5% za zakupy internetowe tylko, gdy będziemy przelewać na to
konto wynagrodzenie, Bank
BGŻ od końca sierpnia będzie wymagał osadu na koncie w wysokości min. 5000zł +
transakcji kartą na kwotę 500zł, z kolei BankMillennium nalicza już tylko premię od pełnych setek, od maja nie działa tam
już premia po skorzystaniu z usługi cashback.
Jak widzicie, wielbiciele promocji nie mają łatwego życia.
Na szczęście z pomocą przychodzi nam Getin
Bank
, który z ramienia internetowego oddziału – Getin Online, wprowadził właśnie ofertę nowego Konta Tanie Zakupy.

Szczegóły produktu

Nowe Konto Tanie
Zakupy zwróci do 10% wartości zakupów spożywczych
. Kwota zwrotu nie może
przekroczyć 50zł miesięcznie, a
rocznie 450zł rocznie. Maksymalny
zwrot otrzymamy po wykonaniu zakupów na kwotę 500zł miesięcznie.
Jeżeli zaś chodzi o samo konto, to bazuje ono na Koncie Perfekcyjnym. Jedyną różnicą
jest karta do konta: Karta Tanie Zakupy.
Samo konto jest bezpłatne przy wykonaniu
transakcji na kwotę minimum 400 zł miesięcznie
oraz jeden przelew z innego banku na kwotę co najmniej 1000 zł. Jedynym kosztem będzie
wtedy opłata za kartę w wysokości 3,99
zł miesięcznie
.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że wszystkie bankomaty w Polsce są bezpłatne.
Niestety nowa promocja niedostępna jest dla osób
posiadających konto w grupie Getin Noble
Bank
, tj. Getinonline, Getin Bank oraz Noble Bank.
Do promocji można przystąpić od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r., z zastrzeżeniem, że liczba kart w
promocji jest ograniczona do 5 tys. sztuk. Czas trwania promocji dla Uczestnika
nie będzie krótszy niż 12 miesięcy.
Nagroda wypłacana jest
w terminie do 10 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
„Nagrodą w Promocji jest kwota w wysokości 10% wartości operacji
bezgotówkowych dokonanych z użyciem karty Tanie Zakupy w punktach
handlowo-usługowych na terytorium RP, wskazanych w Regulaminie, z
zastrzeżeniem, że łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za każdy
miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 50 zł, a łączna wartość Nagrody
rocznie nie może przekroczyć 450 zł. Opłata miesięczna za kartę Tanie Zakupy wynosi
3,99 zł.

W pozostałym zakresie (a także po zakończeniu Promocji) do Rachunku i Karty
debetowej Tanie Zakupy stosuje się zapisy Regulaminu Konto Perfekcyjne.”

Warunki przystąpienia do Promocji

W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej:
„Uczestnik”), nie posiadająca w Czasie
przystąpienia do Promocji rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku
,
która w Czasie na przystąpienie do Promocji zawrze z Bankiem Umowę rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Perfekcyjne (dalej: „Umowa Rachunku”)
oraz zawrze z Bankiem Umowę o kartę debetową Getinonline wydanej w ramach niniejszej
Promocji (dalej „Karta”).
Organizator ogranicza
maksymalną liczbę Kart wydanych w ramach niniejszej Promocji do 5 000 sztuk
.
W przypadku gdy liczba wydanych Kart osiągnie ten limit, Organizator odmówi
wydania kolejnych Kart w ramach Promocji. Organizator zamieści ogłoszenie o
wyczerpaniu limitu Kart dostępnych w Promocji na stronie internetowej
www.getinonline.pl.

Czas trwania Promocji

Uczestnicy mogą przystępować do Promocji drogą elektroniczną
w terminie od dnia 1 lipca 2013 r. do 31
sierpnia 2013 r.
z możliwością przedłużenia lub skrócenia Czasu na
przystąpienie do Promocji w przypadku braku ziszczenia się lub szybszego
ziszczenia się w określonym terminie ograniczenia wskazanego w pkt. IV.3
Regulaminu.
2. Okres uczestnictwa w Promocji jest liczony od dnia
przystąpienia do Promocji do dnia jej odwołania, przy czym Czas trwania Promocji nie będzie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia
przystąpienia Uczestnika do Promocji
.

Z regulaminu

1. Po spełnieniu warunków przystąpienia do Promocji określonych w pkt
IV.1 Uczestnik nabywa prawo do otrzymywania nagrody (dalej: „Nagroda”).
2. Nagrodą w Promocji jest kwota 10% wartości operacji bezgotówkowych
(dalej: „Operacja”) dokonanych z użyciem Karty w punktach handlowo–usługowych
(dalej: „Sklepy”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że
łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za każdy miesiąc Promocji nie
może przekroczyć kwoty 50 zł (dalej: „Limit Nagrody”), a łączna wartość Nagrody
w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 450 zł. Operacje bezgotówkowe,
które zostały rozliczone na Rachunku po przekroczeniu Limitu Nagrody w danym
miesiącu, nie są uwzględnianie przy obliczaniu kwoty Nagrody. W sytuacji, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym, kwota Operacji nieuwzględnionych przy
obliczaniu Nagrody nie zostaje doliczona do kwoty Nagrody należnej za kolejne miesiące
obowiązywania Promocji.
3. Nagroda za każdy miesiąc kalendarzowy jest obliczana i wypłacana przez
Organizatora na Rachunek w terminie do 10 dnia kalendarzowego następnego
miesiąca, pod warunkiem że przed dniem wypłacenia Nagrody Rachunek nie zostanie
zamknięty lub zmieniony na rachunek innego typu lub umowa na podstawie, którego
jest prowadzony nie została rozwiązana lub wypowiedziana. W przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji wskazanej powyżej przed dniem wypłacenia Nagrody,
prawo do Nagrody nie przysługuje.
4. Promocją nie są objęte Operacje zwrócone, Operacje sporne lub
zakwestionowane oraz Operacje, które nie zostaną rozliczone i zaksięgowane na
Rachunku w okresie trwania Promocji. W przypadku jeśli Organizator wypłacił
Nagrodę za Operacje, o których mowa powyżej, wówczas przysługuje mu prawo do
obciążenia Rachunku kwotą niesłusznie wypłaconych Nagród w terminie do 30 dni
od zakończenia Promocji, pod warunkiem że przed dniem obciążenia Rachunek nie
zostanie zamknięty.
[…]
6. Za Sklep Organizator uznaje te punkty handlowo-usługowe, które
oznaczone są kodem akceptanta 5921, 5411
lub 5499
. Kod akceptanta to kod określający kategorię sprzedawcy lub
usługodawcy (ang. MCC – Merchant
Category Code), który nadawany jest punktowi handlowo-usługowemu przez
obsługującego go agenta rozliczeniowego, na podstawie rodzaju prowadzonej
działalności usługowo-handlowej, zgodnie z zasadami i regulacjami organizacji
płatniczej MasterCard. Odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodów
akceptanta punktom handlowo-usługowym ponosi agent rozliczeniowy.
7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Promocji w dowolnym
momencie. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Promocji Uczestnik
traci prawo do nabywania Nagrody, a Bank zaprzestanie pobierania opłaty za
obsługę Karty, o której mowa w pkt IV.2 od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym Bank otrzymał informację Uczestnika o rezygnacji z Promocji, a opłaty
i prowizje będą pobierane zgodnie ze standardowymi stawkami określonymi w
„Tabeli opłat i prowizji – karta debetowa dla osób fizycznych, obowiązująca w
Getin Banku dla Klientów witryny internetowej Getinonline”.

Wnioski

Oferta Getin Online wydaje się naprawdę bardzo ciekawa i
przełamuje trend panujący na rynku. Getinonline, nową promocją przebił
dwukrotnie Konto
Rozsądne Alior Banku
zwracające 5%
wydatków za zakupy spożywcze
.
Kolejna wyższość oferty Konta Tanie Zakupy to opłata za
konto. W przypadku wykonania kartą transakcji na 400zł + przelew na 1000 zł, konto w Getin Online
będzie kosztowało 3,99zł zamiast
nawet 8 lub 17 zł w Alior.

14 komentarzy

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ładowanie…

BGŻOptima – preferencyjne warunki założenia Lokaty Bezkarnej na 4,30%

Getin UP – karta debetowa dla kierowców – 3,95 zł / litr paliwa